สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ปี 2566
เลขที่ 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ระบบขยายเสียงดิจิทัลสำหรับงานพิธีการ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
ร่าง TOR

ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 2 ธันวาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 1 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 19 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกาศ
ราคากลาง 1. ตารางแสดงราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [22/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -