สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด จ้างในการจัดทำเอกสารของกระบวนการ PDPA ของระบบ Centralized Personal Data Protection Management System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 2 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [30/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -