สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ มน 11/2566
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 8 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง -
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [9/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -