สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2566
เลขที่ พล 02
รายละเอียด จัดซื้อโปรแกรมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ด้านเสียง (Soundplan) จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 9 ธันวาคม 2566 - 9 ธันวาคม 2566
วันที่เปิดซอง 19 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -