สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 25 พ.ย. 65
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 25 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 25 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [29/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. การตรวจรับพัสดุ