สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2566
เลขที่ พล 01
รายละเอียด จัดซื้อเตียงนวดไม้สนยุโรป ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 40 เตียง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 6 ธันวาคม 2565 - 6 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 9 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/2/2566]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -