สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ มน 18
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (ครั้งที่ 2)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 25 พฤศจิกายน 2565 - 2 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 7 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (แบบ บก.06)
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -