สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 4
รายละเอียด ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม สีขาว(กระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก)) จำนวน 21,080 รีม
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 24 พฤศจิกายน 2565 - 1 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 24 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [2/12/2565]
ประกาศผู้ยื่นซอง [8/12/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [14/12/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -