สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พย 008
รายละเอียด ซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเด็กโตขั้นสูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 1 ธันวาคม 2565 - 1 ธันวาคม 2565
วันที่เปิดซอง 2 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสาร
ราคากลาง 1. ตาราง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -