สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2566
เลขที่ 5
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อแผ่นวัดและวิเคราะห์แรงกดใต้ฝ่าเท้า
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ 2
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 29 พฤศจิกายน 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 30 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -