สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ ศป 04/2566
รายละเอียด แกรนด์เปียโน แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
จำนวน 1 หลัง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 23 พฤศจิกายน 2565 - 23 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 24 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [29/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -