สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ปี 2566
เลขที่ 06
รายละเอียด จัดเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ วันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 จำนวน 3 วัน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 3 ตุลาคม 2565 - 4 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 4 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR 1. tor
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -