สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พย 007
รายละเอียด ซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 5 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 16 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -