สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส 061
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับงานอณูชีววิทยา จำนวน 2 รายการ มีรายการดังนี้
1.น้ำยาตรวจปริมาณเชื้อ HBV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 1,080 การทดสอบ
2.น้ำยาตรวจปริมาณเชื้อ HIV-1 โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 1,152 การทดสอบ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 8 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 16 พฤศจิกายน 2565 - 16 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 18 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. ร่างขอบเขตของงงาน
2. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -