สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พย 006
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (หุ่น)
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสาร

ร่างราคากลาง
ตาราง

ร่าง TOR
TOR

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 14 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 15 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสาร
ราคากลาง 1. ตาราง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -