สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb95
รายละเอียด หุ่นฝึกการทำหัตถการ แบบที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 24 พฤศจิกายน 2565 - 24 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 25 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [8/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -