สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ คัดเลือก
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 2/2566
รายละเอียด จ้างออกแบบปรับปรุงอาคารคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 3 พฤศจิกายน 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 21 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ตารางแสดงราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [23/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -