สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ 006
รายละเอียด จัดซื้อชุดวัดค่าการดูดกลืนแสง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 3 พฤศจิกายน 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 14 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบท้าย
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. spec
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -