สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 3
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 2 พฤศจิกายน 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 11 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [2/12/2565]
ประกาศผู้ยื่นซอง [2/12/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/12/2565]
ข้อมูลสัญญา [29/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -