สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 2
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 11 พฤศจิกายน 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 14 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
ราคากลาง 1. ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [2/12/2565]
ประกาศผู้ยื่นซอง [2/12/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [2/12/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -