สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่ 001
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
ร่างเอกสารประกวดราคา
รายละเอียดประกอบแบบ
แบบปรับปรุงตกแต่งห้องประชุม

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
-

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 1 พฤศจิกายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 21 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
2. 3. รายละเอียดประกอบแบบ
3. 4. แบบรูปรายการ
ราคากลาง 1. 5. ราคากลาง
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [21/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -