สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2566
เลขที่ 4/2566
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทด้วยสนามแม่เหล็กชนิดความถี่สูง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 1 พฤศจิกายน 2565
วันที่ยื่นซอง 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 16 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2566
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [17/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -