สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ปี 2566
เลขที่ 2
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 28 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 7 พฤศจิกายน 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 8 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [11/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -