สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2566
เลขที่ คพ 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 4 พฤศจิกายน 2565 - 4 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 7 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา
2. ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [7/11/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -