สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 26 ต.ค. 65
รายละเอียด ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 26 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 26 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/11/2565]
ข้อมูลสัญญา [24/11/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. การตรวจรับพัสดุ