สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พศ.011
รายละเอียด ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอสำหรับการวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ชนิดความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ชุด เลขที่โครงการ : 65097585092
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 25 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 25 ตุลาคม 2565 - 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่เปิดซอง 3 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. บก06
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/11/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -