สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ ลว 18 ต.ค. 65
รายละเอียด ซื้อพัสดุ จำนวน 14 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 21 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 18 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 21 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [26/10/2565]
ข้อมูลสัญญา [16/12/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. การตรวจรับพัสดุ
2. การตรวจรับพัสดุ