สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ มน 03
รายละเอียด จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 19 ตุลาคม 2565 - 27 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 28 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [3/11/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -