สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ อว 8702.4/ ลงวันที่ 12 ต.ค.65
รายละเอียด ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 18 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 17 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [1/11/2565]
ข้อมูลสัญญา [22/11/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -