สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb76/
รายละเอียด วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 31 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 1 พฤศจิกายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบสามชิ้น
2. เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) ชนิดมองหลายระยะต่อเนื่อง
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -