สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสารประกวดราคา

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 17 ตุลาคม 2565 - 26 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [1/11/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -