สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส 027
รายละเอียด เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลชีพแบบอัตโนมัติพร้อมแผ่นทดสอบความไวของเชื้อต่อ ยาต้านจุลชีพ จำนวน 6 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 25 ตุลาคม 2565 - 25 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 27 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. ้เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -