สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม ศูนย์บริการวิชาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 10 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 10 ตุลาคม 2565 - 21 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 21 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก [10/10/2565]
รายงานผลการตรวจรับ -