สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ประกาศ ประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด จ้างควบคุมงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 2-4 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 7/2565
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 16 กันยายน 2565 - 16 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 19 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [7/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -