สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2566
เลขที่ กค 11/2565
รายละเอียด ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 7 เครื่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 6 กันยายน 2565 - 6 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 7 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร [5/10/2565]
ประกาศผู้ยื่นซอง [5/10/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [5/10/2565]
ข้อมูลสัญญา [5/10/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -