สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท ขายทอดตลาด
ประกาศ ขายทอดตลาด
หน่วยงาน ส่วนพัฒนากายภาพ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด การขายพัสดุจากการรื้อถอน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 4 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 3 ตุลาคม 2565 - 18 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 19 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. รายการพัสดุจากการรื้อถอน
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -