สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ปี 2566
เลขที่
รายละเอียด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 รายการ สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดป่างิ้ว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 3 ตุลาคม 2565 - 5 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 5 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -