สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb.69/2565
รายละเอียด เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบแก้เอียง จำนวน 66 กล่อง
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 3 ตุลาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 17 ตุลาคม 2565 - 17 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 18 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -