สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ปี 2566
เลขที่ พล 09/2565
รายละเอียด จัดจ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา จำนวน 1 งาน
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 28 กันยายน 2565 - 28 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 29 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายฯ
ราคากลาง 1. ตารางราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [3/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -