สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb.64/2565
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 30 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 3 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปคชุดตรวจ COVID-19 Ag Rapid Test
2. สเปคน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง และก๊าซในเลือด
3. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะ
4. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [31/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -