สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2566
เลขที่ รช.eb.65/2565
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 6 ตุลาคม 2565 - 6 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 7 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวด
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 3 รายการ
2. สเปควัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
3. สเปคชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 10 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [25/10/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -