สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ วท 1
รายละเอียด จ้างเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 19 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 23 กันยายน 2565 - 23 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 26 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง -
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -