สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส 012
รายละเอียด วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ประเภท
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 5 ตุลาคม 2565 - 5 ตุลาคม 2565
วันที่เปิดซอง 7 ตุลาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารแนบท้ายประกวดราคา
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน 36 รายการ
2. ตารางแสดงวงเงิน 28 รายการ
TOR 1. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 36 รายการ
2. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 28 รายการ
3. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา 36 รายการ
4. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา 28 รายการ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -