สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ส่วนพัฒนาความยั่งยืน
ปี 2566
เลขที่ 04
รายละเอียด จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ชนิดเหลว
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 14 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 14 กันยายน 2565 - 21 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 22 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง -
TOR -
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -