สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส 009
รายละเอียด จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 13 กันยายน 2565 - 13 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 15 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ตารางแสดงวงเงิน
TOR 1. ร่างขอบเขตของงงาน
2. รายการจ้างเหมา
3. เอกสารแนบท้ายใบเสนอราคา
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -