สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ปี 2566
เลขที่ ศสส.008
รายละเอียด จ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 288,000 กิโลกรัม
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 5 กันยายน 2565
วันที่ยื่นซอง 13 กันยายน 2565 - 13 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 14 กันยายน 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาจ้าง
ราคากลาง -
TOR 1. ขอบเขตงาน
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -