สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ปี 2566
เลขที่ พย 002
รายละเอียด จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่างครั้งที่ 1 ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
เอกสาร

ร่างราคากลาง
ราคากลาง

ร่าง TOR
TOR

ประกาศร่างครั้งที่ 2 ร่างประกาศเชิญชวน -

ร่างเอกสารแนบท้ายประกาศ
-

ร่างราคากลาง
-

ร่าง TOR
-

ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 31 สิงหาคม 2565
วันที่ยื่นซอง 8 กันยายน 2565 - 8 กันยายน 2565
วันที่เปิดซอง 9 สิงหาคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. แนบ
ราคากลาง 1. บก
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ -
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -