สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ปี 2565
เลขที่ คพ 1
รายละเอียด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 17 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 3 กุมภาพันธ์ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่เปิดซอง 4 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ
2. เอกสารแนบใบเสนอราคา
3. ตารางเปรียบเทียบข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. TOR
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [16/3/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -