สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี 2565
เลขที่ รช. eb 2
รายละเอียด หุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจและปอด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ตัว
รายงานขอซื้อขอจ้าง -
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน
วันที่ประกาศ 14 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 25 มกราคม 2565 - 25 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 26 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1. เอกสารประกวดราคาซื้อ ใหม่ ครั้ง 2
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. สเปค
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง -
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [14/2/2565]
ข้อมูลสัญญา -
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ -