สรุปรายงานผลการพิจารณา

ประเภท การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ปี 2565
เลขที่ อว 8702.4 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
รายละเอียด ซื้อLicense โปรแกรม Zoom จำนวน 26 License
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ประกาศร่าง -
ประกาศเชิญชวน -
วันที่ประกาศ 13 มกราคม 2565
วันที่ยื่นซอง 4 มกราคม 2565 - 12 มกราคม 2565
วันที่เปิดซอง 12 มกราคม 2565
เอกสารแนบท้ายประกาศ -
ราคากลาง 1. ราคากลาง
TOR 1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร -
ประกาศผู้ยื่นซอง [13/1/2565]
ประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน -
ประกาศผลผู้ชนะ [13/1/2565]
ข้อมูลสัญญา [17/1/2565]
ประกาศยกเลิก -
รายงานผลการตรวจรับ 1. ใบตรวจรับ